Селищний бюджет

5-ї позачергової сесії Сергіївської селищної ради VІ скликання

№41

14 січня 2011 року

«Затвердження селищного бюджету

смт Сергіївка на 2011р.»

На підставі п.4, ст.80 Бюджетного кодексу України пп. 23 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", відповідно до частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, пункту 23, частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради № 1 від 12.01.2011 р.» Про селищний бюджет на 2011 р.», Сергіївська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2011 рік у сумі 13811261 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 8650900 грн., спеціального фонду бюджету 5160361 грн., у тому числі бюджету розвитку 5034240 грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2011 рік у сумі 13811261 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 8650900 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5160361 грн в тому числі бюджет розвитку 5034240 грн. за функціональною структурою бюджету (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3. Установити розмір оборотної касової готівки селищного бюджету у сумі 20,0 тис. грн.

4. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів на 2011 рік:

- дотацію вирівнювання селищному бюджету в сумі 181292 грн.,

- субвенцію з міського бюджету селищному на виконання власних повноважень 3130640 грн.

- субвенцію з селищного бюджету міському бюджету в сумі 100000 грн на забезпечення населення смт Сергіївка безплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного захворювань та забезпечення медикаментами

5. Установити розмір резервного фонду селищного бюджету на 2011 рік у сумі 15,5 тис. грн.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110 );

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

трансферти населенню (код 1340);

7. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням. ( Додаток №4)

8. Розпорядникам коштів селищного бюджету (далі – розпорядникам):

8.1. Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

8.2. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

8.3. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну енергію та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

8.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

8.5. Планувати видатки пов'язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

8.6. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам коштів селищного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

8.7. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії та комунальні послуги, припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ до погашення такої заборгованості.

8.8.Забезпечити прийняття бюджетних зобов'язань та проведення видатків за рахунок загального фонду селищного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

8.9. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за спеціальним фондом селищного бюджету виключно в межах відповідних надходжень до спеціального фонду бюджету.

8.10.Забезпечити спрямування обсягів перевиконання спеціального фонду бюджету в частині власних надходжень у першу чергу на погашення заборгованості по заробітній платі, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості 50 відсотків коштів – на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загально фонду міського бюджету за відповідною бюджетною функцією із здійсненням коригування обсягів взятих видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

8.11. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти селищного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду міського бюджету.

8. Виконавчому комітету селищної ради :

9.1 У процесі виконання селищного бюджету вносити пропозиції селищній раді щодо змін по доходам і видаткам за підсумками півріччя, а також у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

9.2 Заключити угоду з міською радою м. Б-Дністровського щодо делегування повноважень у галузі освіти, охорони здоров'я .

93. Дозволити розподіляти кошти резервного фонду, фонду розвитку по бюджетним установам за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів та з подальшим затвердженням цього питання на сесії селищної ради.

9.4. У разі наявності вільних залишків бюджетних коштів дозволити розміщувати їх на конкурсних засадах у комерційних банках за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічної політики та ринкових відносин з подальшим затвердженням цього питання на сесії селищної ради.

9.5 Дозволити розподіляти вільні залишки на 1.01.2011 р. по фонду соціально – економічного та культурного розвитку селища фонду розвитку, та по збору з власників транспортних засобів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічної політики та ринкових відносин з подальшим затвердженням цього питання на сесії селищної ради.

9.6 Спільно з постійними комісіями ради до 1 лютого 2011 року провести інвентаризацію селищних Програм, що фінансуються з селищного бюджету, та за результатами аналізу ефективності їх виконання і повноти забезпечення бюджетними коштами в 2008-2010 роках надати пропозиції щодо доцільності фінансування програм в 2011 році.

9.7. Підготувати до 15 лютого 2011 року та внести на розгляд селищної ради пооб'єктний розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету, не розподільних залишків.

10. Відділ бухгалтерського обліку та фінансів селищної ради:

10.1. Забезпечити першочергове погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 1.01.2011 року та фінансування витрат по захищених статтях видатків селищного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду селищного бюджету.

10.2. Дозволити за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів перерозподіл видатків за кодом тимчасової класифікації видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету з подальшим затвердженням цих видатків на черговій сесії селищної ради

10.3. Фінансування видатків з цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку смт Сергіївка проводити згідно протоколів постійної комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин, та розпоряджень селищного голови.

11. До прийняття рішення селищної ради по місцевим податкам та зборам згідно розділу XIX податкового кодексу України ці податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

12. Кошти фонду охорони навколишнього середовища (в тому числі і залишок станом на 1.01.2011р.) спрямувати на покупку посадочного матеріалу для парків, скверів.

13. Додатки №№ 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Дане рішення набирає чинності з 14 січня 2011 року.

15 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з бюджету та фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКОПогода в Сергеевке
Урядова телефонна
"гаряча лiнiя"
0 800 507 309
powered by Art