Рішення 34-ї позачергової сесії Сергіївської селищної ради V скликання № 363 від 18 січня 2013 року

«Про користування земельними ділянками до укладення

договорів оренди в смт Сергіївка»

З метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель смт Сергіївка та економічного врегулювання земельних відносин, враховуючи необхідність впорядкування земельних питань, питань відшкодування збитків за фактичне користування земельними ділянками або їх частками без належно оформлених правовстановлюючих документів на них, а також врегулювання вищезазначених відносин, керуючись  Земельним кодексом України, ст.13, ст.55, ст.142, ст.143, ст.144 Конституції України, ч.1 ст.6 та ч3. ст. 631 Цивільного кодексу України, ст. 4 «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України № 452/97- ВР від 15.07.1997, Постановою Кабінету Міністрів України  від 19.04.93 №  284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», ст. 25, пп. 34, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. У разі використання земельних ділянок в смт Сергіївка суб’єктами господарської діяльності, які згідно чинного законодавства України мають право на оренду зазначеної земельної ділянки (фізичними та юридичними особами, суб’єктами підприємницької діяльності), без відповідних документів, які посвідчують право на неї, (крім земель, які використовуються державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями; земель, зайнятих житловим фондом, та для ведення особистого селянського господарства), встановити, що до часу видачі документа на право землекористування або власності, користувач земельної ділянки сплачує за окремим договором недоотримані кошти за користування земельною ділянкою у розмірах мінімальної річної орендної плати за землю (трикратного розміру земельного податку).

 2. Вважати, що дія даного рішення відповідно до суб’єктів господарської діяльності, зазначених в п.1. даного рішення, зупиняється в разі належного оформлення ними правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

 3. Затвердити форму Договору про недоотримані кошти за фактичне використання земель у смт Сергіївка ( додаток № 1).

 4. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансів Сергіївської селищної ради здійснювати підготовку проектів договорів про недоотримані кошти за фактичне використання земель у смт Сергіївка.

 5. Вважати втративши чинність рішення №92 7-ї сесії Сергіївської селищної ради V скликання від 25.12.2006 року «Про затвердження проекту тимчасової угоди на внесення орендної плати за землю до місцевого бюджету смт Сергіївка до укладання договорів оренди земельних ділянок».

 6. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансів Сергіївської селищної ради з юридичними та фізичними особами, що уклали тимчасові угоди на внесення орендної плати за землю до місцевого бюджету смт Сергіївка до 01.01.2013 року, переукласти вищезазначені угоди на Договори про недоотримані кошти за фактичне використання земель у смт Сергіївка на 2013 рік.

 7. Білгород-Дністровській об’єднаній державній податковій інспекції врахувати дане рішення в роботі.

 8. Відділу Держземагенства у місті Білгороді-Дністровському Одеської області внести належні зміни до земельно-облікової документації.

 9. Контроль над виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища (Пушняк О.Г.)

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

 

Додаток №1 до рішення №363 34-ої позачергової сесії Сергіївської селищної ради

від 18.01.2013 року

ДОГОВІР

про недоотримані кошти за фактичне використання земель

у смт Сергіївка

_______________________________ "_____" ________________

(місце укладання)

 

Власник (уповноважена ним особа) _________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

 

з одного боку, та Користувач

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

 

з другого боку, уклали цей договір про нижчевикладене:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Даним договором сторони домовляються про сплату розміру недоотриманих коштів за фактичне використання земельної ділянки, при цьому Власник надає, а Користувач приймає в тимчасове платне користування, земельну ділянку за адресою: смт Сергіївка, _________________________, _______________________________________________

(адреса земельної ділянки) (цільове призначення земельної ділянки)

 

2. ОБ’ЄКТ ДОГОВОРУ

2.1. В користування передається земельна ділянка _______________________ га.

( площа земельної ділянки)

2.2. На вищезазначеній земельній ділянці розташований ________________________________;

(цільове призначення земельної ділянки)

2.3. Земельна ділянка передається в користування ________________________________;

(цільове призначення земельної ділянки)

;

2.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ____________________________________ грн.

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Даний договір укладено до моменту укладення договору оренди земельної ділянки за адресою: смт Сергіївка, ____________________________________________________, та його державної реєстрації.

(адреса земельної ділянки)

 

4. РОЗМІР НЕДООТРИМАНИХ КОШТІВ,

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СПЛАТА

4.1. Розмір недоотриманих коштів за фактичне використання земельної ділянки вноситься Користувачем щомісяця у сумі _______________________________ грн., без урахування ПДВ, на розрахунковий № ________________________, одержувач – _________________________________________________, код: __________, банк: _______________, МФО: ___________, код платежу – __________________.

4.2. Обчислення розміру недоотриманих коштів за фактичне використання земельною ділянкою здійснюється з урахуванням індексов інфляції.

4.3. Плата вноситься щомісячно протягом тридцяти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

4.4. Розмір недоотриманих коштів за фактичне використання земельною ділянкою переглядається у разі:

 • зміни умов господарювання, передбачених договором;

 • зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів у тому числі внаслідок інфляції;

 • погіршення стану земельної ділянки не з вини Користувача, що підтверджено документами;

 • в інших випадках, передбачених законодавством України

4.5. У разі невнесення розмір недоотриманих коштів у строки, визначені цим договором, справляється пеня у встановленому законодавством України порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки покладені на неї цим договором та сприяти другій стороні у виконанні обов’язків.

Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору та чинного законодавства України.

Сторона, яка порушила передбачені законодавством або цім договором обов’язки, повинна усунути ці порушення та відшкодувати заподіяну шкоду.

Права, обов’язки і відповідальність сторін, що не передбачені в цьому договорі визначаються відповідно до законодавства України.

 

5.2. Права власника.

Власник має право вимагати від Користувача своечасного внесення плати;

 

5.3. Обов’язки Власника: не вчиняти дій, які б перешкоджували Користувачу користуватися земельною ділянкою.

5.4. Права Користувача.

Користувач має право:

 • самостійно господарювати на землі з дотриманням умов даного договору;

 • отримувати доходи;

5.5. Користувач зобов’язується:

 • забезпечити використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення та умов її надання, передбачених даним договором;

 • виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. ст. 96, 103, 104 Земельного кодексу України;

 • сплачувати вартість плати за земельну ділянку в розмірах та в термін, що обумовлені цім договором;

 • на вимогу Власника, Платник зобов’язується надавати власнику необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання цього договору;

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дія договору припиняється у разі:

 • укладення договору оренди земельної ділянки, та його державної реєстрації

 • ліквідації юридичної особи-платника.

6.3. Дія договору припиняється шляхом її розірвання за взаємною згодою сторін;

6.4. Розірвання цього договору в односторонньому порядку не допускається.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Даний договір набирає чинності після підписання сторонами. Цій договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Власника, другий – у Користувача.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВЛАСНИК

 

КОРИСТУВАЧ

 

__________________________________

(найменування юридичної особи, що діє на підставі

__________________________________________________________

установчого документа (назва установчого документа)

________________________________ _________________________

ким і коли затверджений відомості про державну реєстрацію

__________________________________________________________

та банківські реквізити)

___________________________________________________________

Ідентифікаційний код (юридичної особи)

 

__________________________________

(підписи сторін)

 

 

 

 

_______________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________ _________________________

найменування юридичної особи, що діє на підставі

__________________________________________________________

установчого документа (назва установчого документа)

________________________________ _________________________

ким і коли затверджений відомості про державну реєстрацію

__________________________________________________________

та банківські реквізити)

__________________________________________________________

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження

 

___________________________________________________________

юридичної особи (індекс, область, район, місто, село, вулиця

________________________________ __________________________

район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

___________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (фізичної особи)

___________________________________________________________

Ідентифікаційний код (юридичної особи

________________________________________

(підписи сторін)

___________________________________________________

МП (за наявності печатки) МП (за наявності печатки)Погода в Сергеевке
Урядова телефонна
"гаряча лiнiя"
0 800 507 309
powered by Art