Регламент селищної ради

Додаток № 1 до рішення 2-ї сесії

VI скликання Сергіївської селищної ради № 1
від „ 19 ” листопада 2010 р.

Регламент роботи Сергіївської селищної ради шостого скликання

РОЗДІЛИ РЕГЛАМЕНТУ

РОЗДІЛ I. Загальні положення

Стаття 1. Порядок діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами i цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент селищної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки i розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

До складу селищної ради входять рівні за своїми правами депутати селищної ради. Загальний склад визначається селищною радою попереднього скликання, відповідно до чинного законодавства та складає 30 депутатів.

Стаття 3. Засідання селищної ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість i порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Селищна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності із ст.48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

РОЗДІЛ II. Сесія селищної ради

Стаття 6. Селищна рада проводить свою роботу сесійно відповідно до ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 7. Засідання сесії селищної ради розпочинаються о 10 годині, з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Селищна рада може встановлювати інший порядок роботи. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.

Першу сесію селищної ради скликає i веде голова селищної територіальної виборчої комісії не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка  забезпечує повноважність складу ради, відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", який інформує раду про підсумки виборів депутатів, селищного голови i визнання їх повноважень.

Стаття 8. Наступні сесії ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі неможливості селищним головою скликати сесію ради, сесію скликає секретар ради на підставі частини 2 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 9. Секретар селищної ради за 10 днів до скликання сесії попередньо інформує депутатів селищної ради про дату проведення сесії.

Розпорядження селищного голови чи пропозиції (у передбачених ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів i населення не пізніш як за 10 днів до сесії , а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Пропозиції про скликання сесії селищної ради, подаються голові селищної ради iз зазначенням питань із проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 10. Сесія ради е правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 11. Пропозиції щодо питань на розгляд можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, та депутатами ради, виконавчим комітетом селищної ради

Стаття 12. Протоколи та рішення сесій селищної ради підписуються селищним головою, у разі його відсутності – секретарем ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

РОЗДІЛ III. Порядок денний сесії

Стаття 13. Проекти порядку денного, проекти рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надаються депутатам не пізніше як за три дні до відкриття чергової сесії , а у виняткових випадках - перед початком роботи сесії .

Стаття 14. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються секретарю селищної ради за 15 днів до сесії супровідною запискою i проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання, та розглядаються попередньо постійними комісіями ради. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.

Стаття 15. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку, або під час чергової сесії , вносяться на розгляд селищної ради у виняткових випадках за рішенням ради.

Стаття 16. Питання, затвердженого порядку денного сесії селищної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради.

РОЗДІЛ IV. Засідання селищної ради

Стаття 17. Засідання селищної ради відкриває, веде i закриває селищний голова.

Стаття 18. Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях селищної ради;

- вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії ;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;

- створює рівні можливості депутатам, депутатським групам та фракціям для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання регламенту селищної ради, всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні та інші повідомлення;

- забезпечує порядок в залі засідання ради;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

Стаття 19. Для організації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 20. На засіданнях селищної ради можуть бути присутніми депутати Одеської обласної ради, Білгород-Дністровської міської ради, голова Білгород-Дністровської міської ради.

При необхідності на засідання сесії селищної ради запрошуються представники політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, преси, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Стаття 21. Пленарні засідання селищної ради проводяться у сесійній залі.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

Відповідно до п. 50 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" мову роботи сесії селищної ради вибирає сесія.

РОЗДІЛ V. Прийняття рішень 

Стаття 22. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення селищної ради приймаються на пленарному засіданні, після їх обговорення, більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Рішення селищної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

Стаття 23. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі за рішенням ради поіменним) або таємним голосуванням.

Стаття 24. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань.

Стаття 25. Голова селищної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 26. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 27. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення через депутатів селищної ради та (або) через засоби масової інформації. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рішень ради, розпоряджень голови ради.

РОЗДІЛ VI. Порядок надання слова 

Стаття 28. Для доповіді надається до 15 хвилин.

Для співдоповіді надається до 10 хвилин, а для заключного слова 5 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 3 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій i довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин, але не більше 2 разів по кожному з них.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступів за згодою депутатів.

Стаття 29. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

Стаття 30. Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається i головуючий на засіданні вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 31. Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань i відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 32. Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії .

Стаття 33. Запитання доповідачам i співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко i чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Після обговорення доповідачі i співдоповідачі мають право на заключне слово.

РОЗДІЛ VII. Порядок голосування пропозицій

Стаття 34. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні може оголосити порядок голосування з обговореного питання.

Стаття 35. Початок голосування оголошує головуючий, який також оголошує вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 36. На голосування ставляться всі пропозиції i поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 37. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений селищною радою текст.

Стаття 38. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, селищна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 39. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 40. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування i до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

РОЗДІЛ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 41. На засіданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань i закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Стаття 42. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, у противному разі головуючий може припинити його виступ.

Стаття 43. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

Стаття 44. Під час засідання сесії селищної ради депутати не повинні заважати ораторам i слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 45. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії селищної ради, головуючий попереджає його персонально i закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити слова депутата до кінця засідання.

РОЗДІЛ IХ. Протокол засідання сесії селищної ради 

Стаття 46. Засідання сесії селищної ради протоколюється. Ведення протоколу засідань селищної ради здійснює секретар. Протокол засідань селищної ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання селищної ради зазначаються:

- дата проведення засідання,

- кількість депутатів, присутніх на засіданні,

- запрошені на сесію,

- питання порядку денного, внесені на розгляд,

- прізвища головуючого i виступаючих,

- всі внесені на голосування питання,

- повні результати голосування i прийняті рішення.

Якщо сесія триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожен день окремо.

РОЗДІЛ X. Депутат селищної ради

Стаття 47. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів i закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Депутатам селищної ради видаються посвідчення та нагрудний знак «Депутат селищної ради».

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рішення про необхідність призначення та проведення виборів депутатів замість тих, які вибули, приймається селищною радою.

Стаття 48. Депутат представляє інтереси відповідних округів, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 49. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних а депутатською діяльністю.

Стаття 50. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов'язаний зареєструватися i бути присутнім на засіданні селищної ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі у голосуванні, крім випадків, коли селищна рада приймає рішення щодо нього персонально.

Стаття 51. Депутат, який не може взяти участі в засіданні селищної ради, повинен завчасно із зазначенням причини, повідомити про це селищного голову через виконавчий апарат селищної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії .

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень i доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 52. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 53. Депутат має право звернутися із запитом до селищного голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селища.

Стаття 54. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у 15 денний строк, якщо інші терміни не встановлені радою. За результатами розгляду запиту рада при необхідності приймає рішення.

Стаття 55. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції i зауваження у строки, встановлені радою, i про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

Стаття 56. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 57. Повноваження депутатів, порядок організації i гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами, цим Регламентом.

РОЗДІЛ XI. Постійні комісії ради 

Стаття 58. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду i підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 59. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови i членів комісії . Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії , або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати i реорганізовувати раніше утворені комісії , вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 60. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, секретар.

Стаття 61. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного i культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського i соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями i співдоповідями.

Стаття 62. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників, підприємств, установ, організацій та їх філіалів i відділень необхідні матеріали i документи.

Стаття 63. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає i веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків i рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 64. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності i є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 65. За результатами вивчення i розгляду питань постійні комісії готують висновки i рекомендації. Висновки i рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії i підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою i секретарем комісії.

Стаття 66. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду i вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 67. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії i робочі групи з залученням представників громадськості, вчених i спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки i рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 68. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 69. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 70. Селищна рада утворює постійні комісії :

1. З питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики та ринкових відносин.

2. З питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища.

3. З питань законності, депутатської діяльності, етики, гласності та правопорядку.

4. З питань освіти, культури, спорту, туризму, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

5. З питань житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю.

РОЗДІЛ XII. Депутатські групи та фракції 

Стаття 71. Депутати селищної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції за умов, що до їх складу входять депутати за кількістю не меншою, ніж 3 депутати.

Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити i позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії.

Стаття 72. Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією.

Стаття 73. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, та секретар не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції.

Стаття 74. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень селищної ради.

Стаття 75. Головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад i уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

Стаття 76. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово селищного голову, це повідомлення підписує i депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції , якщо депутата виключено з групи чи фракції.

Стаття 77. У разі, коли склад депутатської групи чи фракції скорочується нижче встановленої кількості, вона селищним головою оголошується розпущеною.

Стаття 78. Кожна депутатська група чи фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного сесії ради.

Стаття 79. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені селищної ради.

Стаття 80. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції секретар селищної ради поширює серед депутатів підготовлені групою чи фракцією матеріали.

РОЗДІЛ XIII. Тимчасові контрольні комісії ради 

Стаття 81. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти i пропозиції на розгляд ради.

Стаття 82. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 83. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 84. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

РОЗДІЛ XIV. Селищний голова

Стаття 85. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною територіальною виборчою комісією про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи.

Стаття 86. Селищний голова виконує свої обов'язки до обрання селищного голови нового скликання.

Селищний голова не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 87. Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатур на посади заступників селищного голови з питань діяльності виконкому та секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

12) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

13) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

14) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

15) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

16) веде особистий прийом громадян;

17) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

19) не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на
відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів відповідної ради  сільський,  селищний,  міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 88. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

РОЗДІЛ XV. Секретар ради

Стаття 89. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

Стаття 90. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 91. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 92. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження керуючого справами виконавчого комітету відповідної ради.

Стаття 93. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

РОЗДІЛ XVI. Заступник селищного голови з питань виконавчих органів.

 

Стаття 94. Пропозиції щодо кандидатур для обрання заступника голови ради вносить селищний голова.

Стаття 95. Обраним заступником голови ради вважається кандидат, що за результатами таємного голосування набрав більше половини голосів від загальної кількості депутатів.

У разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, селищний голова вносить на розгляд ради іншу кандидатуру.

Стаття 96. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для селищного голови.

Стаття 97. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або за поданням селищного голови.

РОЗДІЛ ХVІІ. Виконавчий комітет селищної ради 

Стаття 98. Виконавчий комітет ради утворюється селищною радою, на строк її повноважень. Його структура i чисельність, встановлюються радою за пропозицією голови.

Стаття 99. Виконавчий комітет ради очолює селищний голова.

Стаття 100. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

Стаття101. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

Стаття102. Виконавчий комітет селищної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

Стаття 103. До відання виконкому селищної ради належать власні повноваження та делеговані повноваження, відповідно до ст.ст.27-40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 104. Виконавчий комітет утворює постійні комісії при виконкомі селищної ради:

- адміністративну;

- конкурсну;

- інші комісії передбачені законодавством України або рішеннями селищної ради.

Стаття 105. Даний Регламент може бути доповнений i змінений за рішенням сесії селищної ради. 

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ                                                     Г.О.ТАРАНПогода в Сергеевке
Урядова телефонна
"гаряча лiнiя"
0 800 507 309
powered by Art